Oprichting Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs een feit

Berkel en Rodenrijs – Gemeente en ondernemers schaarden zich dinsdag 30 augustus rond de tafel voor de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst regelt de afspraken tussen de verschillende partijen om te komen tot een inrichting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) op bedrijvenpark Rodenrijs. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van notaris Pepijn Beliën van Oostland partners notarissen.

Na de oprichting van de Stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs (BBR) ondertekenden de kersverse voorzitter Emie Vitalis van Novelties en burgemeester Ewald van Vliet van de gemeente Lansingerland de uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst regelt de afspraken tussen de verschillende partijen om te komen tot een inrichting van een BIZ op bedrijvenpark Rodenrijs. Volgens Emie Vitalis is het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst een goede stap in de richting om daadwerkelijk tot een Bedrijfsinvesteringszone op bedrijvenpark Rodenrijs te komen. De BIZ is echter nog geen feit. Hiervoor dienen de ondernemers zich positief uit te spreken tijdens een formele draagvlakmeting die binnenkort plaatsvindt.

BIZ
Een BIZ is een wettelijk instrument waarin alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De kosten van de investeringen in de kwaliteit worden verdeeld onder alle ondernemers in het aangewezen gebied. De gemeente int deze kosten als belasting en geeft de verkregen gelden als subsidie aan de BBR. Hiermee wordt een vorm van parkmanagement voor het bedrijvenpark geïntroduceerd.
De wetgever heeft de BIZ experimentwet opgesteld om met name de ondernemers op bestaande bedrijventerreinen of in winkelgebieden een kans te geven om parkmanagement in te voeren. De wet biedt tot 31 december 2011 de ruimte om een gemeentelijke verordening vast te stellen. Zonder de BIZ is gebleken dat het praktisch onmogelijk is om alle ondernemers op een bestaand bedrijventerrein mee te laten betalen aan een vorm van collectief beheer.
De Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs heeft de gemeente benaderd mee te werken aan het oprichten van een BIZ voor het bedrijvenpark Rodenrijs.
Ten behoeve van de BIZ is een speciale verordening noodzakelijk. Hieraan wordt hard gewerkt. In september wordt de concept verordening in de Commissie Algemeen Bestuur besproken, daarna wordt deze aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.
De gemeenteraad stelt een belastingverordening vast. De verordening bepaalt tenminste het beoogde gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de vereniging/stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de heffing krijgt. Naast deze belastingverordening komen in de uitvoeringsovereenkomst de vruchten van het overleg met de ondernemers tot uiting.

Formele draagvlakmeting
Nadat de belastingverordening door de gemeenteraad is vastgesteld, vindt er een formele draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in de zone. De verordening kan pas in werking treden indien gebleken is dat er voldoende draagvlak bij de beoogde bijdrageplichtige ondernemers in het gebied is. De gemeente organiseert de draagvlakmeting. Er worden drie voorwaarden aan het draagvlak gesteld: de respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50%, van de respondenten is minimaal tweederde voor én de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers. Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de belastingverordening in werking.